سروش رحمانی
سروش رحمانی

سروش رحمانی

متولد ۱۳۶۰ هستم و باید بگویم ما برای تمام اشعار خود پشتوانه حدیثی و روایتی و تاريخ داریم.
حتی نظر آقا مقام معظم رهبری نیز موید شعرهای ما است.
ما درنوحه های خود حرف دل مردم را می زنیم و بلندگوهای مکتب و پیام رسانان واقعه عاشورا هستیم.

post area